VAKIF SENEDİ

VAKIF SENEDİ

Türk Medeni Kanununa göre kurulmuş olan Hacı Ömer Çetinsaya Vakfı, İstanbul 17. Noterliğince düzenlenen 02.04.2013 tarih ve 11060 yevmiye nolu vakıf senedine istinaden Bakırköy 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14.06.2013 tarih ve E: 2013/171, K: 2013/346, ilamına istinaden 06.07.2013 tarih ve 28699 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

HACI ÖMER ÇETİNSAYA VAKFI
VAKFIN ADI:
Madde 1- Vakfın adı; Hacı Ömer Çetinsaya Vakfı’dır. Vakıf, her tür hukuki işlem yapma hak ve yetkisine sahiptir.

VAKFIN MERKEZİ:
Madde 2- Vakfın yerleşim yeri İstanbul’dur. Vakıf, Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad. No:8/2/1-9 Bakırköy / İstanbul adresinde faaliyet sürdürecektir. Vakıf, yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi kaydı ile merkezini ve adresini değiştirebilir, yurt içinde , yurt dışında şubeve temsilcilikler açabilir.

VAKFIN AMACI:
Madde 3- İnsanlarımızın, öncelikle gençlerimizin ve çocuklarımızın daha müreffeh bir geleceğe taşınmasına katkı sağlamak için, eğitim kalite ve verimliliğinin artırılmasına, sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimi ile sağlıklı yaşamasına yönelik toplumun ihtiyaç duyduğu her derece ve alanda eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, ibadethaneler, imarethaneler inşa etmek, mevcut olanların bakım, onarım, yenileme, tefriş , bu yerlerin personel ücreti ve personel barınma ihtiyaçları ve benzeri her tür ihtiyaç ve eksiklerini gidermek, kısaca insana ve insanlığa hizmet etmek, Vakfın temel amacını oluşturur.

VAKFIN AMACI DOĞRULTUSUNDA YAPACAĞI FAALİYETLER: Madde 4- Vakıf, 3. maddede belirtilen amacını gerçekleştirmek için;
a-Müreffeh bir toplum olgusuna ulaşabilmek için, her derecede ve alanda, yurt içinde veya dışında öğrenim gören öğrencilere burs desteği ile ders araç gereçleri, giyim, gıda, ısınma, barınma, ulaşım ve temizlik gibi tüm ihtiyaçlarına ayni veya nakdi yardımlarda bulunur. b- Toplumda sevgi, saygı ve insani değerlerin geliştirilmesi için, çaresiz, yoksul, engelli, engelsiz kim ve ne olursa olsun her insanın sevgi ve saygı görmeye ve toplumla iç içe yaşamaya hakkı olduğu inancıyla, kimsesiz, yaşlı, bakıma muhtaç veya her tür ihtiyaç sahiplerine ayni veya nakdi sosyal yardımlar yapar, maddi imkansızlık içerisinde olan hasta, yaşlı, bakıma muhtaç, engelli insanlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak, toplumla birlikte olmalarına imkan sağlayacak ilaç, cihaz, araç, gereç ve sair ihtiyaçlarına nakdi veya ayni yardımlar yapar, katkı sağlar veya tedavilerini üstlenir. Vakıf, tüm bu hizmetlerini, alanına uygun kuruluş ve tesislerde yaptırabileceği gibi, kendi bünyesinde kuracağı kuruluş ve tesislerde de verebilir, bu amaçla yukarıda sayılan ihtiyaçları karşılayacak kuruluşlar ve tesisler oluşturabilir.
c- Toplumumuzun barış ve huzurunun sağlanmasında, maddi ve manevi kalkınmanın öneminden hareketle, manevi değerlerin korunduğu ve yaşatıldığı ibadethanelerin bakım, onarım, tefriş ve diğer ihtiyaçlarına yardımda bulunmak, talep geldiği takdirde yeni ibadethaneler inşa etmek veya var olan ibadethaneler bünyesinde kütüphane, sosyal alan veya bahçe gibi toplumun ihtiyaç duyduğu alanları tefriş, inşa eder veya düzenler; İbadethane görevlilerinin, görev mahalline yakın olmasını ve hizmetlerinin aksamaması için lojman inşa, satın alma veya kiralama şekillerinden biriyle barınma ihtiyaçlarını karşılar. Vakıf, bu bentteki hizmetlerinde Hacı Ömer Çetinsaya Camii ve Hacı Ömer Çetinsaya adını taşıyan ve insanlık hizmetine sunulan tesislerin ihtiyaçlarına öncelik verir.
d-Teknolojik gelişmenin sonucu olarak, sanal bir dünya ortamına itilen ve yalnızlaşan gençlerimizin milli, manevi, daha geniş bir tanımla insani değerlerinden kopmamalarına zemin ve ortam sunacak, sosyal, kültürel, sanatsal ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlayacak kültür merkezleri oluşturur, işletir, kurulu olanlara yardım yapabilir veya iştirak edebilir.
e-Eğitim ve öğretim hizmetlerinde ideal kalite ve verimliliğe ulaşılmasına katkı sağlayacak araştırma, inceleme, proje ve programlar yapar veya uzman kişi ve kuruluşlara yaptırır; bunlardan uygulanabilir olanları ilgili kurumlara duyurur, kendi kurumlarında uygulayabilir. Yine bu konular ile ilgili ulusal ve uluslararası sempozyum, panel, seminer ve benzeri çalışmalar organize eder, yapılanlara katılır. Ulusal ve uluslararası alanda yapılan araştırma, inceleme, proje, toplantı ve panellerde sunulan ve amacı kapsamına giren tüm bilimsel çalışmaları kitap olarak veya dergi, bülten gibi süreli veya süresiz yayın araçlarıyla yayınlayabilir. Yayınlanmaya karar verilen veya değer görülen çalışmalara ödül verebilir, başkalarını da bu tür ilmi araştırma ve çalışmalara teşvik eder.
f- Her derecede eğitim ve öğretim hizmeti veren ilköğretim, ortaöğretim, mesleki eğitim veren orta öğretim okulları ve benzeri eğitim-öğretim kurumları kurar ve işletir, kurulu olanlara yardım ve katkı sağlayabilir, gençlere mesleki beceri kazandırmak ve donanımlı ara eleman olarak hayata daha çabuk atılmalarını sağlamak amacıyla tüm alanlarda mesleki eğitim kurumları ve kursları açar işletir, kurulu olanlara yardım ve katkı verebilir.
g- Vakıf, tek başına veya başka vakıflarla işbirliği yaparak, her alanda eğitim ve öğretim hizmeti veren üniversite ve yükseköğretim kurumları kurabilir.
h- Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın, kazanç amacı gütmeyen ekonominin ihtiyaç duyduğu alanlarda belirli mesleklere yönelik yüksek nitelikli ara insan gücü yetiştirilmesi amacıyla yükseköğretim kurumu vasfında meslek yüksek okulları kurabilir.
ı- Gençlerimizin, milli ve manevi değerlerine bağlı, çağın ulaştığı bilgi donanımıyla yetişmelerini sağlayacak her tür eğitim-öğretim kurumları ile her düzeyde ve alanda özel öğretim kurumları, kurslar açar, sertifika programları oluşturur, araştırma-inceleme merkezleri, kütüphaneler kurar ve işletir, kurulu olan özel öğretim kurum ve kurslarına veya öğrencilerine ayni ve nakdi yardım yapabilir.
i- Öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için tesisler, öğrenci evleri veya benzeri kurum ve kuruluşlar açar, işletir veya mevcut kurum ve kuruluşlar ile buralarda barınanlara ayni ve nakdi yardımda bulunabilir.
k- Öğrencilerin görgü ve bilgilerinin geliştirilmesi, ufuklarının açılması için, yurt içi ve yurt dışı üniversitelere eğitim amaçlı gezi ve ziyaretler düzenler veya bu tür faaliyetlere destek olur, yurt içinde veya dışında mastır ve doktora yapacak olanlara karşılıklı veya karşılıksız ayni-nakdi destek verir.
l- Vakıf, amaçlarına benzer çalışmalar yapan yurt içindeki ve yurt dışındaki vakıf, dernek veya benzeri kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapabilir, bu kuruluşlara projeli, projesiz, şartlı, şartsız, ayni ve nakdi yardım yapabilir veya bu kuruluşlardan yardım alabilir.
m- Vakıf, yukarıda belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek, toplumda yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmek, ülkemizde var olan veya olası sorunlara dikkat çekmek, bu sorunların giderilmesine veya çözülmesine kaynak oluşturmak için her tür yardım toplama faaliyetleri ile toplantı, yemek, kermes ve benzeri organizasyonlar yapar veya yapılanlara destek verebilir.
n-Vakıf, amacına giren konularda müze, kütüphane, arşiv, dokümantasyon, bilgi bankası merkezleri kurar, işletir, kurulu olanlara iştirak edebilir, danışma ve araştırma komiteleri ve komisyon birimleri oluşturabilir, dergi, bülten, CD, DVD, film, gazete, kitap gibi her türlü yayınlar yapar veya yaptırabilir.
o-Vakıf, amaçları doğrultusundaki faaliyetlere kaynak temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sınai işletmeler ile şirketler kurabilir, kurulu olanlara iştirak edebilir, diğer gerçek ve tüzel kişiler ile ortaklıklar oluşturabilir.
p- Vakıf, kendi bünyesinde oluşturacağı her dereceden eğitim ve öğretim kurumu, yurt ve öğrenci evleri ile merkezlerinde kapasitesinin en az %10’unu veya ilgili kurumların mevzuatında öngördüğü oranlardaki kontenjanı başarılı, ancak maddi yetersizlik içerisinde olan öğrencilere ücretsiz tahsis eder.
Vakıf, yukarıda sayılan amaçları doğrultusundaki faaliyetlerinden, günün şartları ve vakıf tüzel kişiliğinin maddi imkanlarına göre birine veya birkaçına öncelik verebilir. Türk Medeni Kanunu’na tabi özel hukuk tüzel kişisi ve bağımsız bir kuruluş olan Vakıf Tüzel Kişiliği, amacını gerçekleştirmeye yönelik tüm çalışmalarını, iş bu Vakıf Senedinde yer verilen veya verilmeyen bütün hukuki işlemlerini, tüzel kişiliğin gelirleri ve malları üzerindeki tasarruf hak ve faaliyetlerini, Türk Medeni Kanunu’nun 48-49 ve 50’inci maddelerinde ifade edilen hak ve yetki doğrultusunda kullanır.

VAKFIN GELİRLERİ VE GELİRLERİNİ TAHSİS ŞEKLİ:
Madde 6- Vakfın gelir kaynakları ile elde ettiği gelirleri tasarruf şekli;
a-Gelirleri
-Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul değerlerinin değerlendirilmesinden elde edilecek her tür gelirler,
-Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yapılacak her türlü ölüme bağlı ya da bağlı olmayan şartlı ya da şartsız bağışlar ve haklar, (Yönetim Kurulu, uygun görmediği bağış ve hakları kabul etmeme ve uygun gördüğü hak ve bağışı da Vakfın yararına en uygun bir biçimde kabul etmeye yetkilidir)
-Vakfın organize edeceği gezi, gösteri, kermes, eğlence, yarışma ve benzeri etkinlikler ile yayınlayacağı kitap, dergi, gazete ve benzeri tüm yayınlardan elde edeceği gelirler,
-Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek veya salt gelir elde etmek için kuracağı iktisadi işletme, şirket, ortaklık ve iştirak faaliyetlerinden elde edeceği gelirlerden oluşur.
b-Gelirlerini Tahsis Şekli
- Vakfın bir faaliyet dönemi içerisinde elde ettiği toplam gelirlerinin en az (2/3) üçte ikisi amacı doğrultusunda, kalanı ise, vakfın idamesi ile yönetim giderlerine harcanır. Ancak, Vakfın amacını gerçekleştirmeye yönelik birkaç faaliyet dönemi gelirlerinden oluşan kaynakla gerçekleştirilebilecek proje/projelerinin olması halinde, gelirlerinin 2/3 ünü harcama zorunluluğu yoktur. Bu durumda, faaliyet dönemi içerisinde elde edilen (şartlı bağışlar hariç) gelirden, ihtiyaç duyulan miktar, öngörülen proje/projelerin gerçekleştirilmesi için oluşturulacak bir fon hesabında tutularak, hedeflenen projenin finansmanında değerlendirilebilir.
-Bir faaliyet döneminde elde edilen gelirin üçte ikisinin zorunlu sebeplerle amaç doğrultusunda harcanamaması halinde, harcanamayan kısım, takip eden faaliyet dönemine aktarılarak, o dönem içerisinde amaç doğrultusunda harcanır.
c-Gelirlerin ve Malların Tasarrufunda Temel İlke;
Vakfın mal varlığı ve gelirleri, Vakfın amacı ve amacını gerçekleştirmeye matuf faaliyetleri dışında tasarruf edilemez. VAKFIN ORGANLARI:
Madde 7- Vakfın organları;
a-Yönetim Kurulu
b-Denetim Kurulu

YÖNETİM KURULU:
Madde 8- Yönetim Kurulunun oluşumu, Yönetim Kurulu Üyeliğinin sona ermesi, boşalan üyeliğin doldurulması, toplantı zamanı ile toplantı ve karar nisabı aşağıdaki esaslara göre gerçekleşir.
a-Yönetim Kurulunun oluşumu:
Yönetim Kurulu, aşağıda ad ve soyadları yazılı 5 (beş) kişiden oluşur.
Yönetim Kurulu Üyeleri:
1- Süleyman Çetinsaya
2- Nuh Çetinsaya
3- Serhan Çetinsaya
4- İsmail Erdem
5--Gökhan Çetinsaya
Yönetim Kurulu üyelerinin görevi, belli bir süreye bağlı olmadan devam eder. Zorunlu veya ihtiyari sebeplerle eksilen veya boşalan üyelikler ise aşağıda (b) bendinde belirtilen esaslara göre tamamlanır.
b-Halef tayini, Yönetim Kurulu Üyeliğinin sona ermesi ve boşalan üyeliğin doldurulması:
Yönetim Kurulu Üyeleri, üyeliği devam ettiği süre içerisinde, kendisinden sonra yönetim kurulu üyesi olmasını istediği kişiyi halef tayin ederek belirleyebilir. Ancak, halef tayin etmeden yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin, halef tayin etme hakkı da sona erer.
Yönetim Kurulu Üyeleri, tayin ettikleri halefin ad ve soyadı ile kimlik bilgilerini içeren yazıyı, kapağını imzaladıkları kapalı bir zarf içerisinde, kayda geçirilmek ve saklanmak üzere Vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığına verirler. Başkanlık, kapalı zarfı teslim almasını takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında, halef tayin yazısının teslim alındığına dair tespit kararı alınmasını sağlar. Halef tayin edilen kişinin medeni hakları kullanma yetkisine sahip olması şarttır.
Halef tayin eden Yönetim Kurulu Üyeleri, üyeliği devam ettiği süre içerisinde tayin ettikleri halefi her zaman değiştirme hakkına sahiptirler. Bu durum da yine Yönetim Kurulu kararıyla tespit edilerek, eski kararla teslim alınan halef tayin zarfının iade edilmesi ve yeni verilen halef tayin zarfının teslim alınması karar altına alınır.
Yönetim Kurulu üyeliği ölüm, sağlık nedeni veya yargı kararlarıyla temyiz kudretini veya yasal olarak vakıf yöneticisi olma hakkını kaybetme veya istifa hallerinde sona erer. Yönetim Kurulu Üyeliği sona eren kişinin yerini, tayin ettiği halefi alır. Yönetim kurulu, üyeliğin boşalmasını takip eden ilk toplantıda ilgili üyenin halef tayin zarfını açarak, zarfta ismi yazılı halefi Yönetim Kurulu Üyeliğine davet kararı alır. Bu kararını yazılı olarak bildirir. Halef, bu davete karşılık görevi kabul etmediğini yazılı olarak bildirir veya bildirim yazısını tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde olumlu veya olumsuz cevaplamazsa, Yönetim Kurulu Üyeliğini kabul etmemiş sayılır.
Üyenin görevi halef tayin etmeden son bulur veya tayin ettiği halefi görevi kabul etmez veya etmemiş sayıldı ise, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği, geriye kalan Yönetim Kurulu Üyelerinin kararıyla doldurulur.
c-Yönetim Kurulu Toplantıları:
Vakfın tüzel kişilik kazanmasını takiben tüm üyelerin katılımıyla yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında, Vakıf Başkanı ve Başkan Yardımcısı seçimi yapılır. Görev Dağılımı seçimi 5 (beş) yılda bir yenilenir, aynı kişiler süre sınırı olmadan aynı görevlere seçilebilirler. Unvanlı üyeliğin boşalması halinde ise, boşalan unvan için ilk yönetim kurulu toplantısında seçim yapılır.
Yönetim Kurulu en az üç ayda bir kere, gerektiğinde her zaman toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Vakıf Başkanının veya bulunmadığı zamanlarda Başkan Yardımcısının başkanlığında yapılır. Vakıf Başkanı veya Başkan Yardımcısı katılmadan toplantı yapılamaz. Başkan veya Başkan Yardımcısı bizzat veya görevlendirecekleri biri vasıtasıyla, toplantı tarihi ve yerini üyelere e-posta, telefon veya elden teslim edilen davetiye ile bildirir.
Yönetim Kurulu toplantıları en az dört kişi ile yapılır, kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır, oyların eşit çıkması halinde, toplantıyı yöneten Başkanın oyu iki oy sayılır.

YÖNETÝİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde 9- Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a-Yönetim Kurulu, Vakfı temsil ve ilzam eder.
b-Vakıf amaçlarının gerçekleşmesi için, gerek yasa ve gerek Vakıf Senedi ile kendisine verilen görevler çerçevesinde faaliyetlerde bulunur, yurtiçi ve yurt dışında benzeri vakıf veya diğer kuruluşlarla işbirliği yapmaya, üye olmaya, şubelerin, temsilciliklerin açılmasına, kapatılmasına, işletmeler ve ortaklıklar kurulmasına, kurulu olanlara katılmaya ve bunlardan ayrılmaya, Vakfın kurduğu eğitim-öğretim kurumlarının yönetici ve personelini atamaya, görevden almaya, yüksek öğretim kurumlarının organlarını yürürlükteki ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda oluşturmaya yönelik kararları alır ve uygular.
c-Vakıf amaçlarının, yönetiminin, malvarlığının, işletmelerinin, bağlı eğitim kurumlarının, şubelerinin gerektirdiği her türlü kararları alır, uygular, uygulatır.
d- İhtiyaç olduğu takdirde Vakıf Senedinde değişiklik kararları alır ve değişikliğin tescili için gerekli işlemler ile birlikte hukuki süreci başlatır.
e-Vakfın sahip olduğu mal varlığının en verimli şekilde kullanılması ve gelir sağlanması ile ilgili ekonomik kural ve riskleri değerlendirerek, gerekli her tür çalışmaları yapar, yaptırır.
f-Vakfın ve Vakfa bağlı iktisadi işletmelerin, eğitim kurumlarının faaliyet raporlarını, bilânçolarını, gelir-gider tablolarını, kar/zarar cetvellerini ve tahmini bütçesini mevzuatın ve ekonomik kuralların gerektirdiği standartlarda hazırlar, hazırlatır.
g- Vakfın amacında yer alan burs, ücretsiz kontenjan tahsisi, ödül ve benzeri faaliyetlerden, nitelikleri ve şartları belirlenecekler için yönetmelikler çıkarır ve uygular.
h- Vakfın kurduğu veya kuracağı eğitim-öğretim kurumları, iktisadi işletme, şube ve benzeri kuruluşların çalışma esas ve usullerini belirleyecek yönetmelikler hazırlar, varsa ve gerekiyorsa ilgili mercilerin onayına sunar ve uygular.
ı-Vakıf ve bağlı kuruluşlar belli bir kapasite ve iş yoğunluğuna ulaştığında, idari teşkilatlanma ve ihtiyaçlara göre istihdam edileceklerin işe alınmaları, unvanlarının belirlenmesi, ücretleri, çalışma düzeni ve iş ilişkilerinin sona erdirilmesi gibi ilke ve esasları belirleyecek yönetmelikler hazırlar ve uygular.
i-Vakfın leh veya aleyhinde açılacak davaları takip, Vakfın kuracağı iktisadi işletme, eğitim kurumları, kursları ve benzeri tüm işlerde kamu ve özel kurum / kuruluşları ile tüm ilgili mercilerde Yönetim Kurulu adına hareket edecek ve işlemler yapacak kişi veya kişileri yetkilendirir veya öngördüğü sınırlar dahilinde vekalet verir.
j-Yönetim Kurulu, Vakfın iş ve işlemlerine yönelik tüm belgelerin düzenli bir arşiv sistemi içerisinde muhafaza edilmesini sağlar ve buna yönelik tedbirler alır veya aldırır.
k-Denetim Kurulu üyelerinin rahat çalışmalarını gerektiren ve denetime ilişkin belgelere kolayca ulaşmasını sağlayacak her tür tedbiri alır veya aldırır.
Öz olarak Yönetim Kurulu, yukarda sayılan görevlerinin yanı sıra Vakıf Senedi ve tüm ilgili mevzuatta belirtilen görev ve yetkilerini, Vakfın gelirleri ve malları üzerindeki tasarruf ve faaliyetlerini, iş bu vakıf senedinde yer alan veya almayan, ancak vakfın gelişmesine, amacını gerçekleştirmesine katkı sunacak her türlü hukuki işlemlerini, Türk Medeni Kanunun 48 ve 49’ncu maddeleri ile 50’nci Maddesinde tanımlanan yetki ve sorumluluk sınırı içerisinde kullanma yetkisine sahiptir.

TEMSİL VE YETKİLENDİRME:
Madde 10- Vakfı Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu, bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısına devredebilir. Yönetim Kurulu, işin gerektirdiği durum ya da belli hal ve konularda, belirteceği esas ve süre dahilinde kendi üyeleri veya çalışanlarından birini veya daha fazla kişiyi herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, iptal etmeye, sonlandırmaya, her türlü hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim etmeye, imzalamaya, devir almaya veya devretmeye yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU:
Madde 11-Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından 3 yıl görev yapmak üzere atanan ve 3 kişiden oluşan bir organdır. Görev süresi biten Denetim Kurulu Üyesi tekrar atanabilir. Denetim Kurulu üyelerinin görev süresi, atandığı karar tarihi itibariyle başlar. Atama kararı, denetim kurulu üyelerine yazılı olarak tebliğ edilir. Kabul etmeyen veya daha sonra istifa veya başka bir nedenle eksilme olursa, yönetim kurulu, sadece boş üyelik için yeni atama yapar. Denetim Kurulu üyeleri, üç yıllık görev süresi doluncaya kadar, Yönetim Kurulunca görevden alınamazlar.
Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu kararlarını ve yürüttüğü faaliyetler ile Vakıf çalışanlarının iş ve işlemlerini, Vakıf Senedi ve diğer ilgili mevzuata, vakfın amacına uygunluğunu objektif bakış açısıyla denetleme ve rapor etme yetkisine sahiptir.
Denetim Kurulu Üyelerine ücret verilip verilmeyeceği, verilecek ise ücret miktarı Yönetim Kurulunca belirlenir.
Denetim Kurulu, her faaliyet dönemi sonu itibariyle Vakıf Yönetimi ve çalışanlarının iş ve işlemlerini yürürlükteki mevzuata ve Vakıf Senedine uygunluğunu, harcamaların ve diğer tüm tasarrufların amaç doğrultusunda olup olmadığını denetleyip Yönetim Kuruluna rapor eder. Denetim Kurulu, her faaliyet dönemini takip eden yılın Mayıs Ayı sonuna kadar denetim raporunu Yönetim Kuruluna vermek zorundadır.
Denetim Kurulu, gerek gördüğü takdirde her zaman veya belli aralıklarla Vakıf hesaplarını inceleyebilir. Gerekli gördüğü uyarıları Yönetim Kuruluna iletir.
Denetim Kurulu, mevzuata veya Vakıf Senedine aykırı iş ve işlemler tespit ettiği takdirde, bu durumu teklifi ile birlikte bir rapor veya tutanağa bağlayarak, olayın niteliğine göre, gereği yapılmak üzere imza karşılığında Yönetim Kurulu Başkanına teslim eder veya gerek gördüğü takdirde Denetim Makamı olan Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderebilir.

HUZUR HAKKI:
Madde 12- Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı, Denetim Kurulu üyelerine ücret verilip verilmeyeceği, verilecekse bunun miktarı Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Mevzuat hükmü gereği kamu görevlilerine huzur hakkı veya ücret verilemez.

İDARİ TEŞKİLAT VE GENEL MÜDÜR:
Madde 13-Yönetim Kurulu, Vakfın iş kapasitesi ve hacmini dikkate alarak idari teşkilat oluşturabilir.
Vakıf idari teşkilatı, Yönetim Kurulu arasından veya dışarıdan, Yönetim Kurulu kararıyla atanacak bir Genel Müdür amirliğinde faaliyet gösterir. Vakfın iş ve işlemleri doğrultusunda ihtiyaca göre Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile Genel Müdüre bağlı Genel Müdür Yardımcılıkları, şube müdürlükleri ve diğer idari birimler oluşturulabilir. Oluşturulan idari birimlerin her kademesinde istihdam edilecek personelin atanması, özlük hakları Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir. Atanan personelin görevden alınması aynı usule tabidir.
Genel Müdür ve İdari birimlerin yetki ve sorumlulukları yönetmelikle belirlenir.
Genel Müdür, dışardan atandığı takdirde Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir, görüş ve önerilerini açıklayabilir.

DANIŞMA VE ONUR KURULLARI:
Madde 14-Yönetim Kurulu kararıyla danışma ve onur kurulları oluşturulabilir.
a-Danışma Kurulu: Yönetim Kurulu, Vakfın çalışma alanlarında proje oluşturmak, proje uygulamalarına veya oluşturulmasına katkıda bulunmak, çalışma programları geliştirmek amacıyla çeşitli konu ve alanlarda temayüz etmiş, ihtisas sahibi veya akademik kariyere sahip kişiler arasından çalışma komiteleri ve danışma kurulları oluşturabilir.
b-Onur Kurulu: Vakfa veya Vakfın amacına giren konulardan herhangi birinde yaptığı hizmetler ile ülkemize önemli katkı sağlayan kişi/kişiler, Yönetim Kurulu kararıyla onur kuruluna seçilirler. Yönetim Kurulu, bu kişi/kişileri maddi veya manevi olarak da ödüllendirebilir.
Onur ve Danışma Kurulları, Yönetim Kuruluna Vakfın faaliyetleri ve projeleri ile ilgili görüş ve tavsiyelerde bulunabilir.

İKTİSADİ İŞLETME KURULMASI:
Madde 15-Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek; uygulama, eğitim ve kültür faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi veya gelir elde etmeye yönelik İktisadi İşletme kurulabilir.
Vakıf iktisadi işletmeleri, Ticaret Sicili Tüzüğü hükümleri uyarınca tescil ettirilir.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:
Madde 16-Vakıf Senedi değişikliğine ihtiyaç doğduğunda, gerekçeleri ile birlikte değişiklik çalışmaları Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Karar altına alınan değişikliği noter huzurunda beyanda bulunması için kendi içinden birini yetkilendirmeye ve değişikliğin tesciline yönelik avukat atamaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

VAKFIN DAĞILMASI:
Madde 17-Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmesi imkansız duruma geldiği takdirde, Yönetim Kurulu tarafından, vakıf tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi için ilgili Mahkemede dava açılmasına karar verilebilir.
Vakfın dağılmasına karar verildiği takdirde, Vakfın o zamana kadar kurduğu tüm eğitim ve yüksek öğretim kurumları ile tüm mal varlığı, Yönetim Kurulu kararıyla benzer amaçlı bir vakfa veya kamu kuruluşuna devredilir.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ:
Madde 18-Vakıf resmi senedinde hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu ile 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu ve vakıflar hakkındaki diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

VAKIF KURUCULARI
Madde 19- Vakıf; Toplu Konut Hacı Ömer Çetinsaya Camii Onarma ve Yaşatma Derneği ile Süleyman Çetinsaya tarafından kurulmuştur.